Hoofdsponsor IMMO CAUWE

 

Volgende reglementen zijn van toepassing:

Sport reglement VTDL

Huishoudelijk reglement VTDL

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 3TK

Artikel 1  Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd TRI TEAM KNOKKE-HEIST is opgericht op30 mei 2012 en is gevestigd te Knokke-Heist
 2. .Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Artikel 2 Leden

 1. De vereniging bestaat uit: Jeugdleden in 5 categorieën:
  • 6 tot 9 jarigen (3TKids)
  • 10 tot 12 jarigen (3TKids)
  • 12 tot 13 jarigen (Jeugd C)
  • 14 tot 15 jarigen (Jeugd B)
  • 16 tot 17 jarigen (Jeugd A)
  Deze indeling is een richtlijn en een lid kan in overleg met de hoofdtrainer in een hogere of lagere categorie ingedeeld worden. Hierbij word vooral gelet op de sportieve capaciteiten van het lid.
 2. Volwassen leden dit zijn alle leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op 1 januari van het lopende kalender jaar. Uitzonderlijk kan een jeugdlid zich ook in deze categorie volwassen lid maken na akkoord van het bestuur. Het betreffende lid dient dan ook alle verplichting die verwacht worden van de volwassen leden te voldoen.

Artikel 3 Ereleden

 1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de vereniging maar, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
  Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.

Artikel 4 Het lidmaatschap

 1. De aanmelding gebeurt door invulling van een aanmeldingsformulier op de site van de vereniging, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, email adres. Voor jeugdleden dient eveneens een akkoord ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de sportfederatie waaronder de club ressorteert.(VTDL)

Artikel 5 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:
 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te raadplegen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen volgens de welke ze zich hebben ingeschreven.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
 9. Zij hebben de plicht de andere leden te respecteren en er zorg voor te dragen de vereniging of hun afgevaardigden of de sponsors van de vereniging niet in diskrediet te brengen.
 10. Zij hebben de plicht melding te maken bij het bestuur als ze slachtoffer worden van ongepast gedrag tijdens de door de vereniging georganiseerde activiteiten.
 11. Zij hebben de plicht de richtlijnen te volgen van de personen die instaan voor de veiligheid en algemene orde van de door de vereniging afgehuurde of aangeboden accommodaties.

 

Artikel 6 Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 7 Clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

Artikel 8  Zwemmen

De training start altijd precies op het uur en loopt over een volledig uur. Dus 20 tot 21 uur en van 21 tot 22 uur. 
Deze zwemuren moeten strikt gerespecteerd worden.
Nadat een training gestart is, worden er geen zwemmers meer toegelaten in het zwembad.

Artikel 9 Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 3 bestuursleden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  • De algemene leiding van zaken;
  • De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  • Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  • Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per 2 maanden volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter, ondervoorzitter , secretaris, penningmeester of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen. Of na melding van klachten aangebracht door leden.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 10 Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  • geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  • is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  • voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  • heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
  • zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  • zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  • houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 4. Taken van de penningmeester:
  • beheert de gelden van de vereniging;
  • zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  • houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  • voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  • brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 11 Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 2 jaar na zijn verkiezing af.
 2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 12 Kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

Artikel 13 Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

Artikel 14 Wedstrijden

 1. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 2. Zij dienen ten alle tijden de fair play regels en de eer van de vereniging en diens sponsors te respecteren

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging of door de vereniging in tijdelijk bruikleen te hebben verkregen aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 16 De nieuwsflash

De nieuwsflash verschijnt minimum 1x per kwartaal
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging en het algemeen belang niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen.  De pers- en propagandacommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van het clubblad.

Artikel 17 Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 18 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden zo het bestuur dit genoodzaakt vind.

Artikel 19 Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad of de publicatie op de club site waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 30 mei 2012

 

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter:        De ondervoorzitter:        De secretaris:
Danny Devlieghe    Jürgen Verfaillie            Ingrid Boydens